fbpx
Ara
Close this search box.

Kişisel Verilerin Korunması

Anasayfa » Bilgilendirme » Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

1.Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz, müşterilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinden kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirketimiz, işbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni’’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2.Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

-Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve tedavi ve bakım ile her türlü sağlık hizmetlerinin temini

-Randevu alınabilmesi, randevulardan haberdar edilebilmenizin sağlanması

-Sözleşme ilişkisi için mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, hasta memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması, devamlılığının sağlanabilmesi için pazarlama, reklam, anket, kampanya, araştırma amaçlı bilgilendirmelerin, duyuruların yapılabilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi için analiz yapılabilmesi

-Personellerin gelişimi için eğitim sağlanması

-Risk yönetimi ve kalite geliştirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi

-Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplum bilinci oluşturarak fayda sağlayacağız.

-Faturalandırma için gerekli işlemlerin yapılabilmesi

-Anlaşmalı kurumlar, özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm resmi ve özel kurum kuruluşlarla talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi

– Web sitesi/mobil uygulamalar kullanıcılarının kimlik bilgilerinin teyidi

– İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi

– Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

– Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi

– Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi

– Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi

-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm düzenlemeler ve tüm yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun ve tüm yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu politika metninde sayılan amaçlarla, Şirketimiz dışında gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında bulunan bağlı olduğumuz grup şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve tüm Bakanlık ile ilgili birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri, Özel Sigorta Şirketleri, SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve tüm kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, adli merciler, mahkemeler, Başsavcılıklar, tıbbi tanı ve teşhis için işbirliği yaptığımız laboratuvarlar, tıp merkezleri, her türlü sağlık hizmeti sunanlar, sevk edildiğiniz ya da doğrudan başvurduğunuz sağlık kuruluşları, yetkili temsilcileriniz, tarafımıza danışmanlık hizmeti veren avukatlar, vergi, muhasebe vb. hususlarda tarafımıza destek olan danışmanlar vb., iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yetkili tüm kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler vb. araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Müşterilerimizin verdikleri tüm bu veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca şirketimiz tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  8. İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza cookie (çerez) konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci/çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklâmları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Google Analytics ve Google Optimize, Google Adwords, Google Yeniden Pazarlama ve Double Click, Microsoft programları, Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook, Linkedin, Xing, Twitter , Google+. Google ReCaptcha, Google Maps, Google Tag Manager, Youtube uygulamalarına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen browser’ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Kişisel veri sahibi olarak Kanundan kaynaklanan haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi ‘’6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’’da belirtilen yöntemlerle KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU’nu doldurarak, iletebilirsiniz. Şirketimiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili info@ahastanesi.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.